ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮА-ФАРМ”, надалі – ПРОДАВЕЦЬ, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України, з однієї сторони, та будь-яка особа, що прийняла умови цього Договору публічної оферти, надалі – ПОКУПЕЦЬ, з іншої сторони, разом іменовані – сторони, уклали даний Договір публічної оферти, надалі Договір, адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією ПРОДАВЦЯ укласти з ПОКУПЦЕМ договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, розміщений на офіційному інтернет-сайті ПРОДАВЦЯ https://ua-pharm.com/shop , про нижченаведене:

Основні терміни:

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Офіційний веб-сайт ПРОДАВЦЯ — www-сайт, на якому знаходиться вся необхідна інформація для користування ПОКУПЦЕМ. WEB-сайт розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://ua-pharm.com/shop .

 

Товар – предмети торгівлі (засоби різних категорій), розміщені на сайті Інтернет-магазину ПРОДАВЦЯ;

 

Інтернет-магазин – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

 

Замовлення – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених ПОКУПЦЕМ при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

 

 • Предмет Договору:  

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЕЦЬ Товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір ПОКУПЦЕМ товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення ПОКУПЦЕМ замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата ПОКУПЦЕМ замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення ПОКУПЦЮ у власність на умовах цього Договору.

1.2.   Цей Договір вважається погодженим та укладеним шляхом вчинення ПОКУПЦЕМ дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору. У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов Договору, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця і отримання ПРОДАВЦЕМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

1.3. Укладаючи Договір ПОКУПЕЦЬ автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.

 

 1.   Строк дії та зміна умов даного Договору:

2.1.   Даний Договір публічно доводиться до відома всіх ПОКУПЦІВ шляхом його розміщення (оприлюднення): на Офіційному веб-сайті ПРОДАВЦЯ: https://ua-pharm.com/shop .

2.2.   Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

2.3. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

2.4. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

 

 1.   Ціна та порядок розрахунків: 

3.1.   Ціна кожного окремого Товару визначається ПРОДАВЦЕМ і вказується на відповідній сторінці Веб-сайт ПРОДАВЦЯ. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх вибраних Товарів, розміщених у віртуальній корзині та ціни доставки, яка визначається у відповідності із способами доставки, в залежності від обраного ПОКУПЦЕМ способу доставки.

3.2. Вартість Замовлення може змінюватись у залежності від цін, кількості або номенклатури Товару.

3.3. ПОКУПЕЦЬ може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ, в розмірі 100% передплати.

2) накладеним платежем;

3) кредитною картою наступного типу:

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Мaestro

3.4. Розрахунки за Товар, придбаний в роздріб, здійснюються на розрахунковий рахунок Фізичної особи-підприємця Пенделі Валентини Олександрівни, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 072 000 0000 039422 від 16.05.2017 року.

 

 1.   Права та обов’язки сторін: 

4.1.   Обов’язки та права ПРОДАВЦЯ:

— якісно і вчасно виконувати умови цього Договору.

— якісно і вчасно виконувати Замовлення ПОКУПЦЯ, у випадку отримання оплати від ПОКУПЦЯ.

— передати ПОКУПЦЮ Товар згідно оформленого Замовлення.

— ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором, у випадку порушення ПОКУПЦЕМ умов цього Договору.

 

4.2.   Обов’язки та права ПОКУПЦЯ:

—   ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

 • ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний ознайомитися з інформацією та інструкціями про Товар, розміщений на веб-сайті ПРОДАВЦЯ.

—   ПОКУПЕЦЬ має право, оформити Замовлення в Інтернет-магазині.

—  ПОКУПЕЦЬ має право вимагати від ПРОДАВЦЯ  виконання умов цього Договору.

 •  При отриманні Товару у особи, яка здійснила доставку, перевірити та впевнитись в цілісності та комплектності Товару, шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку неповної комплектації або пошкодження Товару – зафіксувати це в акті, який, разом з ПОКУПЦЕМ повинна підписати особа, що здійснила доставку.

 

 1.   Відповідальність сторін:  

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

5.2. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару, виключно через різноколірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої ПОКУПЦЕМ при оформленні Замовлення;

– за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені ПОКУПЦЕМ за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу ПОКУПЦЕМ своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

5.3. ПОКУПЕЦЬ, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

 

 1.   Умови розірвання даного Договору:

6.1.  Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договору або чинним законодавством України .

 

 1.   Запевнення та гарантії Сторін: 

7.1.   Запевнення та гарантії ПРОДАВЦЯ. Цим ПРОДАВЕЦЬ надає ПОКУПЦЮ такі гарантії та запевнення:

7.1.1.   ПРОДАВЕЦЬ є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована та існує у формі товариства з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства України, гарантує достовірність наданої про себе інформації та має всі необхідні дозволи тощо, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства.

7.1.2.   Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання ПРОДАВЦЯ за будь-яким іншим правочином, стороною якого він виступає, включаючи, але не обмежуючись, положеннями Статуту ПРОДАВЦЯ та чинного законодавства України.

7.2.   Запевнення та гарантії ПОКУПЦЯ. Цим ПОКУПЕЦЬ надає ПРОДАВЦЮ такі гарантії та запевнення:

7.2.1.   ПОКУПЕЦЬ гарантує достовірність наданої про себе інформації, та те, що Товари будуть використовуватися для власних потреб як кінцевим споживачем, у відповідності до чинного законодавства України.

7.2.2.   Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання ПОКУПЦЯ за будь-яким іншим правочином, стороною якого він виступає.

 

 1.   Форс-Мажор: 

8.1.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, які виникли після його укладення, які Сторони не могли передбачити і запобігти цьому розумними заходами. До обставин нездоланної сили відносяться: повені, пожежі, землетруси, інші явища природи, а також воєнні дії, безладдя, страйки, акти державних і муніципальних органів та будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін, що впливають на безпосереднє виконання умов даного Договору. Сторона, що не виконує зобов’язання за даним Договором внаслідок обставин нездоланної сили, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити іншу сторону про виникнення перешкод та його вплив на виконання зобов’язань за цим Договором. Якщо обставини нездоланної сили такі, що перешкоджають ПРОДАВЦЮ надавати послуги визначених видів чи на визначених територіях у масовому порядку (не тільки за даним Договором), ПРОДАВЕЦЬ може обмежитися оголошенням про це в засобах масової інформації чи на своєму офіційному сайті. На підтвердження обставин нездоланої сили та про їх тривалість, Сторона, за вимогою другої Сторони, надає довідки (свідоцтва) від уповноважених органів.

 

 

 1.   Вирішення спорів:  

9.1.   Сторони будуть вживати усіх заходів для того, щоб улагодити суперечки, що можуть виникнути за даним Договором або у зв’язку з ним, шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, питання буде передано для врегулювання до суду відповідно до чинного законодавства України. Письмові скарги ПОКУПЦЯ розглядаються ПРОДАВЦЕМ у строк не більше 30 днів з дня отримання скарги.

 

 1. Порядок оформлення замовлення:

10.1. ПОКУПЕЦЬ має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

10.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

10.3. При відсутності товару на складі, відповідальний менеджер компанії зобов’язаний поставити ПОКУПЦЯ до відома (по телефону або через електронну пошту).

10.4. При відсутності товару ПОКУПЕЦЬ має право замінити його Товаром аналогічної категорії, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

 

 1. Умови доставки Товару:

11.1. ПОКУПЕЦЬ отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання Товару вказаний на відповідній сторінці Веб-сайту ПРОДАВЦЯ.

8.2. Під час доставки Товарів в інші міста України, яку виконують інші Служби доставки (надалі – Компанії-перевезники), ПОКУПЕЦЬ в повному обсязі і беумовно погоджується з правилами перевезення Компаній-перевізників.

 

 1. Умови повернення Товару:

12.1. У відповідності до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», ПОКУПЕЦЬ має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не враховуючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не об’явлений ПРОДАВЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ має право на обмін/повернення Товару з врахуванням умов законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають поверненню.

 

 1.   Заключні положення:

13.1.   Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті

13.2. ПОКУПЕЦЬ, у зв’язку з укладенням Публічного договору надає свій дозвіл ПРОДАВЦЮ на обробку його персональних даних, отриманих від нього з метою надання послуг. ПРОДАВЕЦЬ здійснює обробку персональних даних в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.

13.3. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням, (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються ПРОДАВЦЕМ, будь-якою особою, пов’язаною з ПРОДАВЦЕМ відносинами контролю.

13.4. ПОКУПЕЦЬ погоджується, що ПРОДАВЕЦЬ не має отримувати жодної додаткової згоди ПОКУПЦЯ для передачі персональних даних ПОКУПЦЯ до будь-якої особи, пов’язаної з ПРОДАВЦЕМ відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

13.5. ПОКУПЕЦЬ дає свою згоду та надає право ПРОДАВЦЮ використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування ПОКУПЦЯ, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі: ведення обліку, послуг, додаткових послуг, розрахунків; здійснення розсилання ПОКУПЦЯМ рахунків (квитанцій), повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені ПРОДАВЦЯ; телефонного опитування, проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень.

13.6. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

13.7. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для ПОКУПЦЯ є безкоштовним.

13.8. Інформація, яку надає ПОКУПЕЦЬ є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про ПОКУПЦЯ виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень ПОКУПЦЕВІ, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

13.9.   Цей договір не припиняє свою дію у разі зміни реквізитів Сторін, їх засновницьких документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми і тому подібне. У разі зміни реквізитів Сторона зобов’язуються впродовж 15 (п’ятнадцять) календарних днів повідомити про це іншу сторону.